Algemene voorwaarden

Inbouw, service en garantie
1. Gebruiker dient GPSForce (of een door GPSForce ingeschakelde derde) in staat te stellen om de geleverde apparatuur in de voertuigen en/of andere materialen in te bouwen, uit te bouwen en onderhoud te verrichten op een vooraf afgesproken locatie, datum en tijdstip.
2. GPSForce (of een door GPSForce ingeschakelde derde) is niet aansprakelijk is voor eventuele schade die is ontstaan aan het voertuig tijdens de mogelijke testrit die de monteur bij de inbouw van de apparatuur moet maken.
3. Gebruiker dient het betreffende voertuig en/of andere materialen op het afgesproken tijdstip ter
beschikking te stellen voor het uitvoeren van de montagewerkzaamheden en stelt GPSForce (of een door
GPSForce ingeschakelde derde) in staat om eenmaal aangevangen werkzaamheden te voltooien. Voor het op de inbouw dag uit roulatie houden van de voertuigen en eventueel beschikbaar stellen van vervangend vervoer aan de betrokken werknemer, is de Gebruiker zelf verantwoordelijk.
4. Standaard wordt er een scherpe prijs gerekend voor het inbouwen van de apparatuur in de voertuigen en/of andere materialen. Er wordt uitgegaan van inbouwwerkzaamheden op één locatie waarbij in meerdere voertuigen/objecten aaneensluitend kan worden ingebouwd. Tegen een geringe toeslag is inbouw op zaterdag ook mogelijk. Gebruiker zorgt dat GPSForce (of een door GPSForce ingeschakelde derde) op de vooraf afgesproken tijd toegang krijgt tot de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. De plaats dient te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. Voertuigen en/of materiaal waar werkzaamheden bij uitgevoerd moeten worden dienen op tijd, bereikbaar en veilig op de locatie te zijn.
5.Indien er niet aan de voorwaarden zoals beschreven in lid 4 van dit artikel wordt voldaan heeft GPSForce het recht om, na een wachttijd van een half uur, het op dat moment geldende uurloon in rekening te brengen voor de tijd die er gewacht wordt. GPSForce heeft het recht om kosten te berekenen als de inbouw/werkzaamheden van hetgeen overeengekomen is in de overeenkomst afwijken of geen doorgang kunnen hebben.
6. Indien Gebruiker afspraken over inbouwen/uit te voeren werkzaamheden geannuleerd of gewijzigd wenst hebben, dient Gebruiker dit minstens 24 uur voor de afspraak telefonisch dan wel per email door te geven. Indien Gebruiker dit later doorgeeft heeft GPSForce het recht kosten te berekenen.
7. GPSForce verplicht zich tot een standaard garantieperiode van tenminste twee jaar op alle apparatuur
inclusief hiervoor benodigde uren voor montage of reparatiewerkzaamheden, tenzij anders overeengekomen. Onder garantie vallen alle door GPSForce beïnvloedbare kosten (dus niet bijv. communicatiekosten, stilstand kosten voertuig e.d.) welke noodzakelijk zijn voor het correct laten functioneren van de apparatuur of onderdelen daarvan, behalve als er sprake is van opzet, nalatigheid en/of grove schuld welke is te verwijten aan Gebruiker.
8. De kosten van inspectie en het herstellen van gebreken in onderstaande gevallen worden door GPSForce, na schriftelijke toestemming, aan Gebruiker berekend:
– Noodzakelijke reparaties ten gevolge van aantoonbaar oneigenlijk, niet oordeelkundig en onbevoegd gebruik van de apparatuur, diefstal en aanrijdingschade;
– Storingen als gevolg van externe factoren, zoals blikseminslag, brand, storm, vocht, molest en de invloed van ander apparatuur en/of software;
– Serviceverzoeken welke het gevolg zijn van veranderde omstandigheden bij Gebruiker of andere
omstandigheden welke geen verband houden met de functie van de apparatuur.
9. Het is Gebruiker noch derden toegestaan anders dan met schriftelijke toestemming van GPSForce, reparaties of andere werkzaamheden, behoudens normale bediening, aan de apparatuur te verrichten, dit op straffe van verval van de rechten uit deze overeenkomst voor de apparatuur waar die werkzaamheden aan hebben plaatsgevonden.
10. In de voorkomende gevallen dat Gebruiker kiest voor eigen inbouw/installatie van de GPSForce apparatuur, al dan niet door een door Gebruiker ingeschakelde derde, vervallen lid 1 t/m 8 van dit artikel. De garantieverplichtingen van GPSForce zijn in dat geval beperkt tot het kosteloos omruilen van defecte
apparatuur, binnen de overeengekomen garantieperiode.
11. Als Gebruiker een demonstratie-tracker in het bezit heeft, dient Gebruiker na een periode van 4 weken te laten weten aan GPSForce of deze demonstratie-tracker omgezet wordt naar een contract. Indien dat niet van toepassing is, dient de demonstratie-tracker binnen twee weken terug gestuurd te worden aan GPSForce. Indien Gebruiker dit niet doet, zal de demonstratie-tracker als aangeschaft beschouwd worden en in rekening gebracht worden bij Gebruiker.
12. Door de inbouw van de GPSForce(s) gaat Gebruiker automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden GPSForce.

Bescherming persoonsgegevens
1. Partijen gaan voor het wettelijk kader omtrent de privacy uit van de toepasselijkheid op de Dienstverlening van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (“WBP”) en de daaruit voortvloeiende regelgeving. Partijen stellen vast dat Gebruiker verantwoordelijke is en GPSForce bewerker is in de zin van de WBP. Partijen gaan ervan uit dat de uitvoering van deze Overeenkomst niet leidt tot de verwerking van persoonsgegevens buiten de Europese Unie.
2. Gebruiker zal GPSForce schriftelijk informeren over de wijze waarop zij uitvoering geeft aan haar
verplichtingen uit hoofde van de WBP, voor zover van belang voor de uitvoering van deze Overeenkomst. Gebruiker staat ervoor in dat is voldaan aan de vereisten voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die door Gebruiker worden ingevoerd.
3. GPSForce zal persoonsgegevens zoals die in het kader van de Dienstverlening aan haar bekend worden, uitsluitend verwerken ter uitvoering van de opdracht zoals verstrekt in deze Overeenkomst en geheimhouding in acht nemen.
4. GPSForce zal zorg dragen voor technische en organisatorische maatregelen om een passend
beveiligingsniveau te realiseren.

Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen GPSForce en Gebruiker komt tot stand wanneer Gebruiker mondeling of schriftelijk heeft bevestigd akkoord te zijn met een offerte, dan wel wanneer er tot daadwerkelijke uitvoering van de opdracht is overgegaan.
2. Per overeenkomst ligt een specifieke offerte/overeenkomst ten grondslag. Hierop staan de voor die
specifieke situatie overeengekomen afspraken waaronder; de aard van de overeenkomst, looptijden, prijzen, afspraken omtrent betalingen en facturatie etc.
3. Na het verstrijken van de termijn zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, blijft de overeenkomst tot stand tot het moment dat één van de partijen deze opzegt, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
4. Eventuele aanvulling, wijzigingen of afwijkingen op deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden vastgelegd en bevestigd door GPSForce en de overeengekomen aanvullingen, wijzigingen of
afwijkingen hebben voorrang op de zaken zoals deze zijn vastgesteld in de voorliggende voorwaarden.
5. Een overeenkomst welke door middel van een opdrachtbevestiging tot stand is gekomen, (ook indien die via internet tot stand is gekomen), kan gezien de aard van de op maat gemaakte leverantie, geplande
werkzaamheden en gedane bestellingen, niet worden ontbonden of worden geannuleerd. Indien een
opdrachtgever een dergelijke koop toch annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van GPSForce en de winstderving voor GPSForce, te vermeerderen met BTW, aan GPSForce te vergoeden.
6. GPSForce is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en de toegang tot de web applicatie te ontzeggen op het moment dat Gebruiker aan GPSForce meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen dan wel op het moment dat GPSForce uit de omstandigheden moet afleiden dat Gebruiker niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen dan wel op het moment dat (de onderneming van) Gebruiker zijn activiteiten staakt. Echter, de betalingsverplichting blijft ten alle tijde bestaan.

 

Beschikbaarheid
1. De Beschikbaarheidsgraad binnen Kantoortijden van de Website is minimaal 98% gemeten over de gehele periode van drie aaneengesloten Meetperiodes.
2. Werkzaamheden die in de Geplande niet-beschikbaarheid moeten plaatsvinden, worden niet uitgevoerd binnen Kantoortijden, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien wordt overeengekomen dat een periode van Geplande niet-beschikbaarheid binnen Kantoortijden valt, dan wordt deze periode niet meegenomen bij de vaststelling van de behaalde Beschikbaarheidsgraad. GPSForce zal minimaal 24 uur voorafgaande aan de geplande niet-beschikbaarheid Gebruiker hierover inlichten.
3. Indien wordt geconstateerd dat de Beschikbaarheidsgraad niet is gehaald, zal GPSForce aan Gebruiker
maximaal restitutie verlenen van de over de periode waarin de Beschikbaarheidsgraad niet werd gehaald
betaalde vergoedingen. Deze restituties zullen door GPSForce worden verrekend met de door Gebruiker te betalen maandelijkse vergoedingen. Gebruiker heeft geen recht op restitutie indien hij niet uiterlijk binnen een week na de constatering dat de Beschikbaarheidsgraad niet is gehaald dit per aangetekend schrijven aan GPSForce heeft laten weten.
4. Bij het bepalen van de Beschikbaarheidsgraad kan GPSForce een beroep doen op situaties van overmacht zoals opgenomen in deze Overeenkomst. Periodes van overmacht worden niet meegenomen bij de vaststelling van de behaalde Beschikbaarheidsgraad.

 

Overmacht
1. In geval van overmacht is GPSForce niet aansprakelijk voor enige schade die Gebruiker lijdt. Indien de
Website tijdens de periode van overmacht niet beschikbaar was, wordt deze periode niet meegenomen bij de vaststelling van de Beschikbaarheidsgraad.
2. Van overmacht aan de zijde van GPSForce is onder meer sprake indien leveranciers waarvan GPSForce
afhankelijk is hun verplichtingen niet nakomen of wanneer het netwerk van GPSForce komt stil te liggen
vanwege redenen die niet aan haar toegerekend kunnen worden, zoals onder meer, maar niet uitsluitend, een cyber attack of een storing in het internetverkeer of enige andere van buiten komende oorzaak.
3. Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen, met dien verstande dat zodanige tussentijdse beëindiging niet langer mogelijk is nadat de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog werd nagekomen, of de aard of omvang van de tekortkoming de tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt.

 

Dataopslag
1. GPSForce zal zorg dragen voor periodieke back-ups van de Data.
2. GPSForce verplicht zich om zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de wederpartij afkomstige gegevens c.q. informatie. Behoudens tegenbewijs, wordt GPSForce geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.
3. De gegevens c.q. data welke door middel van de door GPSForce geleverde producten en/of diensten wordt gegenereerd kunnen onvolkomenheden bevatten. Dit kan onder andere door geen (volledige) GPS-dekking, geen(volledige) GSM/GPRS/UMTS-dekking, defecte GPS Tracker, onregelmatigheden in de stroomvoorziening van het object waarin de zaken door GPSForce zijn gemonteerd, onregelmatigheden bij de internetprovider van GPSForce of van de Gebruiker, dan wel lokaal door de Gebruiker gebruikte apparatuur om toegang tot het internet te krijgen.
4. Voor zover Gebruiker met gebruikmaking van de web applicatie persoonsgegevens verwerkt is Gebruiker daarvoor de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Gebruiker staat ervoor in dat zij de persoonsgegevens rechtmatig verwerkt. GPSForce zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in opdracht van Gebruiker en overeenkomstig de instructies van Gebruiker, waaronder mede begrepen het bepaalde in voorliggende voorwaarden.
5. Gebruiker draagt het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van bij GPSForce of derden opgeslagen
gegevens c.q. informatie dan wel onvolkomenheden in de rapporten c.q. data, tenzij de beschadiging of
teloorgang te wijten is aan grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet van GPSForce en met inachtneming van artikel 12 (overmacht) van deze voorwaarden.
6. GPSForce staat ervoor in dat alle gegevens en data van Gebruiker 7 jaar bewaard blijven. Voor het opvragen van deze gegevens ná de abonnementsperiode brengt GPSForce kosten in rekening. Na deze periode isGPSForce gerechtigd alle gegevens te verwijderen.
7. Gebruiker blijft gedurende de looptijd van de overeenkomst eigenaar van zijn of haar gegeven mits aan de in artikel 7 gestelde betalingsverplichtingen is voldaan.
8. GPSForce is niet gehouden om gehoor te geven aan lid 6 van dit artikel bedoelde verzoek, indien GPSForce nimmer een volledige betaling conform artikel 7 van Gebruiker heeft ontvangen.
9. GPSForce hanteert voor de bewaring van gegevens in haar systemen de wettelijke bewaartermijnen.
Gebruiker is zelf verplicht zorg te dragen voor de toepasselijke bewaartermijnen van de eigen administratie(s) en daarbij behorende gegevens

 

Overige bepalingen
1. Eventuele algemene voorwaarden van Gebruiker zijn niet van toepassing.
2. Indien één of meer van deze bepalingen in deze overeenkomst ongeldig, in strijd met de wet of
onafdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling, ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of onafdwingbare bepaling volgt.
3. Kennisgevingen die partijen op grond van de Overeenkomst aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats.
4. Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk door een partij zijn bevestigd.